• יו"ר: פרופ' אורן שיבולת
  • מזכיר: ד"ר אמיר שלומאי
  • גזבר: ד"ר טארק סעדי
  • חברי ועד: ד"ר אודי זיגמונד, ד"ר יורם מנחם, ד"ר אוהד עציון
תקנון החברה הישראלית לחקר הכבד

א. שם החברה

1. "החברה הישראלית לחקר הכבד" ובהתאמה באנגלית "Israel Association for the Study of the Liver"

ב. תוקף וסמכות החברה הישראלית לחקר הכבד

1. החברה הינה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י, מוקמת מתוקף תקנות הר"י ויונקת סמכויותיה מתקנות אלו).
2. כל תקנה מתקנות החברה הישראלי לחקר הכבד שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י - בטלה מעיקרה.
3. כל החלטה מהחלטות החברה הישראלית לחקר הכבד שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י - בטלה מעיקרה.

ג. מטרות האיגוד החברה הישראלית לחקר הכבד

1. פיתוח וקידום חקר הכבד בישראל על כל ענפיו.
2. חינוך והשתלמות רופאים בנושאי מחלות הכבד.
3. שילוב של רופאים מדיסיפלינות קליניות שונות וחוקרים בסיסיים הקשורים בחקר הכבד.
4. ייצוג החוקרים הישראלים כלפי פנים וחוץ וייצוגם מול אירגונים דומים בחול.
5. ארגון כנסים מדעיים בשטח הכבד והפצת אינפורמציה לציבור הרופאים והחולים.

ד. חברות החברה הישראלית לחקר הכבד

החברות בחברה מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ.
בחברה 4 סוגי חברויות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד.
1. כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י ורק אלו יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד/החברה.
2. כחבר שלא מן המניין - יוכלו להתקבל עובדים פארא - רפואיים שיש להם עניין בתחום הכבד והמרה. חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד/החברה.
3. חבר חוץ - רופא המוכר ע"י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר בחברה. חבר מן המניין שיעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים יוכל לבקש להיות חבר חוץ בחברה.
4. חבר כבוד - חבר אשר החברה מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו
המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי ועד האיגוד/החברה ברוב של
לפחות שני-שליש מחברי הועד.

ה. נוהלי קבלה החברה הישראלית לחקר הכבד

רופא המעונין להתקבל כחבר בחברה יגיש בקשה לועד בצרוף המסמכים הרלוונטיים (מכתב בקשה, תולדות חיים ומכתב המלצה מחבר החברה.
הועד יחליט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.
על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד.

ו. זכויות וחובות חברי החברה הישראלית לחקר הכבד

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החברה.
השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן
המניין בלבד. למוסדות החברה יבחרו רק חברים מן המניין.
על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.

ז. הפסקת חברות החברה הישראלית לחקר הכבד

1. לפי בקשה בכתב מהחבר לועד האגודה.
2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
3. הועד רשאי להוציא חבר מהחברה/האיגוד במקרים הבאים:
4. אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
I. אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.
II. אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת החברה או את תקנות החברה/האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.
5. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה
מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו במידה והחליט הועד על הוצאת חבר יודיע לו על כך בכתב.
6. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הועד.
7. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהחברה.
8. האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

ח. מוסדות החברה הישראלית לחקר הכבד

1. מוסדות החברה הם:
I. אסיפה כללית.
II. ועד המונה 5 חברים ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר.
III. ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים.
IV. ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך על-ידי ועד החברה.
2. האסיפה הכללית:
I. אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה ולא יותר מאוחר משנתיים. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הועד. ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה. סדר היום ייקבע על-ידי הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
II. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תדחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
III. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה
בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% מהמשתתפים
במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות - יכריע היו"ר.

ט. תפקידי האסיפה הכללית החברה הישראלית לחקר הכבד

1. קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
2. בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.
3. דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.
4. התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות החברה/האיגוד עד לאסיפה הבאה.
3. אסיפה כללית שלא מן המניין.
הועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת עשרים אחוז מהחברים מן המניין של החברה אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.
4. יו"ר החברה.
היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת שלוש שנים. אחרי שנתיים יבחר יושב ראש חדש שבשנה הראשונה יהיה לו מעמד של משקיף ויוכל להשתתף בישיבות הועד ללא תוקף וזכות הצבעה.. מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר החברה.
5. ועד החברה
I. חברי הועד ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים. בחירות לועד יערכו מידי שנה ובהם ייבחרו בין חבר ועד ולשניים. בכל מקרה לא ניתן לשרת בועד מעבר לשלוש שנים ונחוצה תקופה של צינון של שנתיים לפחות.
מתפקידו של הועד לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
הועד יבחר בישיבתו הראשונה מידי שנה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.
II. ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד.
ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.
במקרה של שוויות קולות בהצבעת הועד - יכריע קולו של היו"ר.
III. הועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של הארגון.
אסיפה כללית רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים ייכנסו חברי הועד הנותרים, תוך שלושים יום אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד.
IV. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.
6. גזבר
גזבר החברה/האיגוד ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי
בין היתר, לגביית מסי חבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.
בהעדרו ימלא מקומו יו"ר החברה או סגנו.
7. מזכיר
מזכיר החברה/האיגוד ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והועד ולבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותכניות.
8. ועדת ביקורת.
האסיפה הכללית תבחר בשלושה חברים שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.
9. ועדת משנה.
האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך. וועדות אלו תהיינה כפופות לועד החברה. כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות החברה אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות והחלטות ועד החברה - בטלות מעיקרן.

י. כספים
1. תקציב החברה וגובה מסי החבר שיוטל על חברי החברה ייקבעו על-ידי הועד. שיעור מסי החבר ייקבע באשור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף את תשלום למטרה מיוחדת ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.
חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר
2. יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה. בתקופת כהונתם על המחאות החברה. להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

יא. אישור ושינויים בתקנון החברה הישראלית לחקר הכבד

1. תיקון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
2. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלה ברוב של 51% של המשתתפים.
3. כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הועד ותשלח לכל החברים עד שלושים יום לפני האסיפה הכללית.

יב. פירוק החברה הישראלית לחקר הכבד

ההחלטה על פירוק החברה. תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של שבעים וחמישה אחוז של חברים מן המניין. במקרה של פירוק החברה יועבר רכוש החברה לועד המרכזי של הר"י אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.
כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.